Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

Victorialies
9499 9438 500
Reposted fromumorusana umorusana viamaryjanejanis maryjanejanis

July 01 2018

Victorialies

June 27 2018

Victorialies
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaMountainGirl MountainGirl

June 24 2018

Victorialies
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagdziejestola gdziejestola

June 20 2018

Victorialies

June 19 2018

Victorialies
8999 d6c2 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaj laj

June 08 2018

Victorialies
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamglistyporanek mglistyporanek
Victorialies
4891 75b7
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 05 2018

Victorialies
0836 82c1 500

June 01 2018

8100 f1b0

memehumor:

I shouldn’t have laughed that hard

Reposted fromdaisenseiben daisenseiben viairmelin irmelin
6990 6ece
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
Victorialies
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

May 31 2018

Victorialies
Reposted fromgruetze gruetze viaNoCinderella NoCinderella
Victorialies
Victorialies
4436 0358
Reposted fromszauklau szauklau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 26 2018

Victorialies
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
Victorialies

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka

May 24 2018

Victorialies
Reposted fromfelicka felicka viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl